Probíhá rekonstrukce webu !

 1. Tento server je provozovaný Knihovnou města Hradce Králové dále jen provozovatel.
 2. Provozovatel poskytuje službu (dále jen služba), se kterou mohou uživatelé vytvářet vlastní internetové stránky. Internetové stránky funguji pod domenou webk.cz, případně jinými domenámi.
 3. Uživatelem se rozumí knihovna, která využívá tuto službu pro své potřeby a zaregistuje se. Registrace knihovny se děje se souhlasem zřizovatele knihovny.
 4. V případě ukončení služby z níže uvedených důvodu nevzníká nárok na náhradu škody.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
  • stránky obsahují erotiku nebo hazard
  • stránky porušující zákony ČR
  • stránky jsou v rozporu s dobrými mravy
  • stránky jsou jen pomůckou k získání odkazů, obsahují málo textu a odkazy na jiné stránky
  • stránky obsahují autorsky chráněný obsah nebo používají ochranné známky bez povolení
  • dále pro služby zdarma
   • stránky nejsou aktivní, za neaktivní stránky se považují stránky do jejichž administrace nebyl uživatel přihlášen po dobu delší než 3 měsíce
   • stránky jsou prázdné, bez příspěvků, fotoalb, článků
  • stránky šíří nebo odkazují na warez, či jiné nemorální a protizákoné weby
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených ve stránkách, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob, jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služby nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 8. Provozovatel neodpovída za obsah stránek uživatele, za obsah stránek odpovídají uživatelé, kteří informace vložili.
 9. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
 10. Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat hardwarove prostředky provozovatele.
 11. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 12. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách tohoto serveru, případně dalších službách provozovatele.
 13. V patičce všech stránek je uveden odkaz na tuto službu.
 14. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.